Partiprogram 2010

Låt oss tillsammans bygga Härjedalen – möjligheternas kommun
Alla människors lika värde och möjligheter är grunden för det samhälle vi vill leva i. Välfärd kan bara skapas tillsammans. Alla ska få del av välfärdstjänster som vård, skola och omsorg.

Välfärden ska vara solidariskt finansierad genom skatter. Ingen ska behöva fundera på att betala ur egen ficka för att få en välfärd av högsta kvalitet. Medborgaren får aldrig bli en vara på en marknad. Alla som behöver ska få en god omsorg efter behov.

I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Vi vill skapa möjligheter för människor att växa. Vi har en fast övertygelse att alla människor i grunden vill sitt eget och andras bästa.
 
Jobben är vår viktigaste fråga
Jobben är avgörande både för människors möjlighet att styra över sina egna liv, för Härjedalens liksom för hela Sveriges ekonomi, tillväxt och utveckling.
 
En ny kull studenter har precis lämnat gymnasiet, många av dem kliver rakt ut i arbetslöshet. Regeringen har infört ett aktivitetsförbud för dessa ungdomar på arbetsförmedlingen. De måste vänta i minst tre månader för att komma i fråga för utbildning eller praktik. Det är orimligt! Vi vill ge de unga stöd från första dagen och avskaffa regeringens aktivitetsförbud. Vi tar också bort hela arbetsgivaravgiften för de företag som anställer en ung arbetslös.
 
Vår kommun kan vara en vinnare när det gäller gröna jobb. Länet ska vara ett centrum för kompetens inom småskalig livsmedelsproduktion, energiförsörjning och vindkraftsutveckling. Tillsammans med turismen och distansoberoende tjänster kan det ge många nya jobb. Hög kvalitet i vården och skolan kräver möjlighet till kompetensutveckling, vidareutbildning och karriärutveckling för dem som jobbar. Skolorna kan rustas upp genom utvidgat ROT-avdrag till skolbyggnader och hyresfastigheter.
 
Därför vill vi socialdemokrater
●   Bygga en ny förskola i Funäsdalen.
●   Stödja bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
●   Stödja utvecklingen av turismen.
●   Fortsatta utvecklingen av bioenergikombinatet.
●   Utveckla avdelningen för arbete och aktivitet för människor som behöver omstart i arbetslivet.
●   Ha heltid som rättighet och deltid en möjlighet.
●   Lösa bostadsfrågan i Funäsdals- och Lofsdalsområdet.
●   Särskilt jobba för näringslivsutveckling i orter där tillväxten är låg.
●   Ha en nära dialog mellan näringsliv och kommun genom snabb och korrekt service där företagslots är ett verktyg.

Det livslånga lärandet
Ett livslångt lärande för alla är nödvändigt för oss i Härjedalen. Kunskap och kompetens är vägen till stimulerande arbeten. I de fall där stöd behövs ska det sättas in så tidigt som möjligt.

Skolan och förskolan ska ha ändamålsenliga lokaler, personalen ska vara välutbildad och varje barn/ungdom har rätt till en trygg förskole- och skoltid. Härjedalens gymnasium behöver utveckla sin profil för att locka fler elever både från kommunen och utanför.

Vuxenutbildning är en självklar satsning för oss socialdemokrater. Ibland behöver man starta om eller ”växla spår” i sitt yrkesliv och då måste det finnas möjligheter till det.

Det ska vara möjligt att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap. Det är inte alltid lätt att vara förälder och när familjen behöver stöd så ska det finnas som t ex familjecentral.

Kultur stärker och skapar mervärden för alla, för både vuxna och barn. Vi måste se kulturen som en utvecklingspotential i kommunen.

Vi har ett starkt föreningsliv och måste värna det och uppmuntra det viktiga arbete som alla ideella gör. Det ska finnas fritidsgårdar i alla kommundelar och där unga har ett starkt inflytande över verksamheten. Alla badhus som finns i dag ska finnas kvar.
 
Därför vill vi socialdemokrater
●   Ha en fortsatt hög kvalitét i förskola och skola.
●   Skapa bra förutsättningar för distansstudier.
●   Stärka vuxenutbildningen med yrkesvux och lärlingsplatser.
●   Bygga en ny förskola i Funäsdalen.
●   Där så är möjligt, vid behov erbjuda barnomsorg nätter och helger.
●   Utveckla samarbetet mellan föreningslivet, studieförbunden och kommunen.
●   Göra en särskild satsning för gymnasieelevernas fritid.
●   Ordna bättre lokaler för fritidsgården i Sveg.
●   Bredda möjligheterna för kulturskolan för fler konstarter t ex drama och dans.
●   Erbjuda vård- och omsorgsprogrammet för att säkra personalförsörjningen.
●   Ha fortsatt samverkan mellan skola, polis och socialtjänst.
●   Ha en modersmålsundervisning av hög kvalitet.
●   Garantera feriearbeten för gymnasieelever med särskild satsning på jobb inom vården.
●   Skapa ett lärcentrum i samarbete med Bäckedals folkhögskola.
●   Göra höstlovet till ett kulturlov för barn och ungdom.
●   Ha god och avgiftsfri biblioteksservice i hela kommunen.
 
Vård och omsorg
Vård och omsorg ska vara jämlik och jämställd, öppen för alla, med högsta kvalitet och god service. Alla ska ha rätt till lika bra kvalitet och god tillgänglighet oavsett var man bor, vem man är, vilken ekonomi man har eller vilket kön eller religion man tillhör. Det ska alltid vara den enskildes behov som ska avgöra prioriteringar, inte plånbokens tjocklek. All vård och omsorg ska vara offentligt finansierad och inte drivas med vinstintresse.

Vården ska utformas på ett sådant sätt att alla som behöver den får ett människovärdigt liv.
Vi människor lever allt längre, vi är också friska längre och kan bo kvar hemma. När vi en dag är i behov av hjälp ska den vara anpassad till den enskildes behov. Vi behöver särskilt arbeta för en god vård för multisjuka och vård i livets slutskede
 
Därför vill vi socialdemokrater
●   Utveckla bättre samverkan mellan vården och omsorgens olika delar .
●   Stimulera till sociala aktiviteter för äldre.
●   Öka antalet demensbostäder.
●   Att alla som har fyllt 85 år ska utan särskild prövning ha rätt till särskilt boende.
●   Att den enskilde ska ha stort inflytande över innehållet i sin egen omsorg.
●   Införa servicetjänster, utan behovsprövning för alla äldre – byvaktmästare.
●   Att all personal ska erbjudas kompetensutveckling för att stärka sin professionalism.
●   Ge stöd till anhörigvårdare med t ex avlastning och dagverksamhet.
●   Särskilt satsa på vård, aktivering och stimulans av demenssjuka.
●   Aldrig dela på par som levt tillsammans – ge parboendegaranti.
●   Tillsammans med personalen anpassa våra befintliga serviceboenden så de passar dagens behov, både när det gäller boende och arbetsmiljö.
●   Arbeta för att vi härjedalingar ska få välja mellan Uppsala och Umeå sjukhus.
●   Att kommunikationerna till Umeå universitetssjukhus ska förbättras.
 
Vår omgivning
Vi vill stimulera en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv. Vår övergripande vision är ett hållbart samhälle i ekologisk balans med social, ekonomisk och teknisk utveckling.
 
Därför vill vi socialdemokrater
●   Aktivt arbeta för en positiv befolkningsutveckling.
●   Utveckla demokratin genom en tätare dialog med medborgarna. Här är ungdomar en särskilt prioriterad grupp.
●   Utveckla och öka tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. Vi vill ha ett samhälle för alla.
●   Ha en ökad samverkan med andra kommuner och landsting.
●   inte ingå i region StorNorrland utan jobbar för att bilda region MittSverige.
●   ha en hållbar rovdjurspolitik där djurägare, renägare, jägare och alla som vistas i naturen ska känna sig trygga. Ingen etablering av vargrevir inom kommunen. Rovdjurstrycket måste hållas på en rimlig nivå. Beslut ska fattas närmare medborgarna.
●   Att Härjedalen ska bidra till Sveriges nationella utbyggnadsmål för vindkraft i en omfattning som vid en samlad bedömning anses lämplig.
●   Jobba för att rusta upp inlandsbanan både för person- och för godstrafik.
●   Utveckla kollektivtrafiken.